Regulamin serwisu internetowego marfakt.pl

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy serwisu internetowego Marfakt, znajdującego się pod adresem marfakt.pl.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają: Usługodawca – Marcin Drążek, z adresem Krokowo 44 11-320 Jeziorany, tj. podmiot udostępniający zasoby Serwisu oraz Aplikację; Aplikacja – aplikacja internetowa umożliwiająca Użytkownikom wystawianie faktur oraz wykonywanie operacji na tych fakturach. Cennik – publikowany na stronie internetowej Cennik wykaz obowiązujących opłat netto za korzystanie z poszczególnych pakietów w ramach Aplikacji; Dokument – umożliwiający obliczenie przychodu bądź kosztu, stworzony w ramach korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, edytowalny i możliwy do wydrukowania wpis dokonywany w formie elektronicznej, w tym wypełniona przez niego faktura sprzedaży (VAT, proforma, zaliczkowa, marża, korygująca), dowód wewnętrzny lub dodawany koszt; Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg minimum 5 (pięciu) znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji oraz do innych serwisów Usługodawcy; Nazwa Użytkownika – stworzone przez Użytkownika, indywidualne, niepowtarzalne, składające się z cyfr i / lub liter, pięcioznakowe oznaczenie Użytkownika bądź jego adres email, wykorzystywane przy korzystaniu z Aplikacji oraz do innych serwisów Usługodawcy; Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część; Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym marfakt.pl, umożliwiający m.in. korzystanie z Aplikacji; Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dzielą się na: Usługi Informacyjne – polegające na udostępnianiu w Serwisie informacji z szeroko pojmowanego zakresu księgowości; Usługi Informatyczne – polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę Aplikacji; Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego korzystający z Aplikacji.

§ 3 Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), a do korzystania z Aplikacji - oprócz w/w - także konto poczty elektronicznej (email). Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis są zobowiązani zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.

§ 4 Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

Umowa o świadczenie Usługi Informacyjnej zostaje z zawarta w momencie wprowadzenia do przeglądarki internetowej adresu URL Serwisu, a rozwiązana w momencie zakończenia przeglądania stron Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi Informatycznej zostaje zawarta na czas nieokreślony w przypadku korzystania z Aplikacji w ramach pakietu wskazanego w § 7 ust. 1 lit. a, § 131 ust. 5 lit. a oraz § 131 ust. 6 lit. a, oraz na okres wskazany w stosownej zakładce w Aplikacji, według wyboru Użytkownika w przypadku pozostałych pakietów wskazanych w § 7 oraz § 131 ust. 5 i 6. Użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji przedłużyć Umowę o świadczenie Usługi Informatycznej. Umowa o świadczenie Usługi Informatycznej zostaje zawieszona w przypadku kiedy Użytkownik zawrze umowę z podmiotami z Usługodawcą powiązanymi, a która to umowa wymaga dostępu do Aplikacji, na czas trwania tak zawartej umowy.

§ 5 Pierwsze skorzystanie z Aplikacji

W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem https://marfakt.pl/zarejestruj-sie, podać swój adres e-mail oraz dwukrotnie hasło. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie bez uwag Regulaminu.

§ 6 Funkcjonalność Aplikacji

Użytkownik za pomocą Aplikacji i w zależności od wybranego pakietu: tworzy Dokumenty takie jak: faktury; faktury proforma; faktury korygujące; Aplikacja zapewnia Użytkownikowi w celu automatycznego uzupełnienia danych kontrahenta przy wystawianiu faktur dostęp do jawnej i powszechnie dostępnej na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl/regon/ wyszukiwarki przedsiębiorców wpisanych do rejestru REGON. Użytkownik może tym samym wpisać jedynie NIP kontrahenta, a pozostałe pola z jego danymi zostaną automatycznie uzupełnione w oparciu o dane znajdujące się w rejestrze REGON. Pomoc w korzystaniu z Aplikacji zapewniają umieszczone w niej porady oraz filmy instruktażowe. W ramach Serwisu bądź Aplikacji mogą być eksponowane reklamy oraz inne materiały promocyjne, pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących. Z określonych przez Usługodawcę funkcjonalności Aplikacji oraz przy użyciu wskazanych przez niego reguł komunikacji można korzystać za pośrednictwem API. Szczegóły techniczne dotyczące API znajdują się w stosownej, udostępnionej w Serwisie dokumentacji. Aplikacja umożliwia Użytkownikom wysyłanie swoim kontrahentom faktur w wersji elektronicznej, po wcześniejszym uzyskaniu od nich stosownej zgody w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 7 Pakiety

Użytkownik może wybrać dostęp do Aplikacji i korzystać z niej w ramach następujących pakietów: pakiet Podstawowy: pozwala na utworzenie w danym miesiącu maksymalnie 3 (trzech) Dokumentów wskazanych w § 6 ust. 1 lit. a. pakiet Standardowy: pozwala na utworzenie w danym miesiącu nielimitowanej liczby Dokumentów wskazanych w § 6 ust. 1 lit. a Usługodawca po otrzymaniu opłaty wskazanej w Cenniku wysyła na adres email Użytkownika za pośrednictwem adresu email powiadomienia@marfakt.pl stosowną, czytelną fakturę VAT w wersji elektronicznej. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że akceptacja Regulaminu oznacza również wyrażenie przez Użytkownika zgody w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na otrzymywanie od Usługodawcy faktur drogą elektroniczną.

§ 8 Obowiązki Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis

Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie procesu tworzenia Nazwy Użytkownika i Hasła prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi Informatycznej a także do ich aktualizacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji tym bardziej, że umożliwiają mu one dostęp również do innych serwisów Usługodawcy. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Nazwy Użytkownika i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis. Użytkownik zobowiązany jest wykorzystywać API wyłącznie dla celów, realizacji umowy o świadczenie Usługi Informatycznej i w sposób opisany w Regulaminie oraz stosownej dokumentacji technicznej. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści, w szczególności za dane niezbędne do prawidłowego wyliczania wysokości należności publicznoprawnych. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wysyłanie swoim kontrahentom za pośrednictwem Aplikacji faktur w wersji elektronicznej, w szczególność za uzyskanie akceptacji na wysyłanie takich faktur. Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu bądź Aplikacji. W przypadkach wskazanych w ust. 7 oraz w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi Informatycznej nie przysługuje Użytkownikowi zwrot opłat, które uiścił w oparciu o Regulamin i Cennik.

§ 9 Odpowiedzialność Usługodawcy

Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji. Zaprzestanie świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24 h w miesiącu nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc wskazanego w Cenniku o kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą godzinę ponad wymiar czasowy wskazany powyżej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość czy rzetelność danych kontrahenta uzyskanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji opisanej w § 6 ust. 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zlecenia przez Użytkownika wysyłki faktur za pośrednictwem serwisu www.postivo.pl. Wyłącznym adresatem ewentualnych roszczeń Użytkownika z tego tytułu jest właściciel w/w serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie czy Aplikacji, bądź rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysyłanie za pośrednictwem Aplikacji faktur w wersji elektronicznej podmiotom, które tego nie zaakceptowały. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu czy Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis winni zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@marfakt.pl, pod rygorem ich nieuwzględnienia. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 11 Ochrona praw własności intelektualnej

Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa. Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie bądź w Aplikacji. Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź Aplikacji w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Użytkownik wyraża pod tytułem darmym zgodę na wykorzystywanie w szeroko rozumianych celach marketingowych zredagowanych przez niego i upublicznionych bądź przesłanych Usługodawcy opinii - w tym opinii zawierających wizerunek oraz imię, nazwisko czy pseudonim Użytkownika - na temat usług przez Usługodawcę bądź podmioty z nim powiązane oferowanych. Zgoda powyższa obejmuje w szczególności wykorzystanie opinii umieszczonych przez Użytkownika w profilach Usługodawcy bądź podmiotów z nim powiązanych na wszelkich portalach społecznościowych (np. Facebook) oraz w serwisach branżowych (np. Google Play) oraz w korespondencji z pracownikami bądź współpracownikami Usługodawcy.

§ 12 Ochrona danych

Usługodawca przetwarza, z zastrzeżeniem ust. 2 dane osobowe Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis jedynie w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usług, co obejmuje m.in. wysyłanie na adres email Użytkownika wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Serwisu bądź Aplikacji. Dodatkowo Usługodawca jest upoważniony do wykorzystywania adresu email oraz numeru telefonu Użytkownika w celu przekazywania za ich pośrednictwem Użytkownikowi informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzących od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących bądź z nim powiązanych. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usługi Informatycznej, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Informatycznej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykonywania swoich zobowiązań na rzecz Użytkownika w związku z realizacją jego żądania w przedmiocie zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik powierza do przetwarzania Usługodawcy i wyłącznie w celu realizacji zobowiązań Usługodawcy wynikających z Regulaminu dane osobowe wprowadzone przez niego do Aplikacji z prawem dalszego powierzania tych danych do przetwarzania w celu wyżej opisanym. Usługodawca na wyraźne żądanie Użytkownika usunie wszelkie dane wprowadzone do Aplikacji w trakcie trwania umowy. Usługodawca podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych wprowadzonych do Aplikacji.

§ 13 Polityka prywatności

W ramach świadczenia Usług Usługodawca bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usług, niebędących jednak danymi osobowymi. Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania z Serwisu oraz umożliwienia korzystania z Aplikacji, gdyż akceptowanie plików cookies na komputerze Użytkownika umożliwia do niej dostęp, tj. jest niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi Usługi Informatycznej. Każda osoba odwiedzająca serwis może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Usługodawca zapewnia, że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu. Usługodawca oświadcza, że gromadzi informacje o osobach odwiedzających Serwis czy korzystających z Aplikacji wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy: wymagają tego przepisy prawa; w celu świadczenia Usług i po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika; Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację Użytkowników bądź innych osób odwiedzających Serwis w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym.

§ 14 Postanowienia końcowe

Wszystkie ceny wskazane w Serwisie i Aplikacji są cenami netto, chyba że wyraźnie inaczej wskazano. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 30.10.2015 r.